Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Veteriner alanda kullanılan ilaçların etkileri, etki mekanizmaları ve tedavide kullanım ilkelerinin yanı sıra, hayvanlarda zehirlenmeye sebep olabilen maddelerle bu maddelerden kaynaklanan zehirlenmelerin tanı ve sağaltım metodlarını inceleyen bilim dalıdır.

Laboratuvar Alt Yapısı

Anabilim Dalımız bünyesinde tam donanımlı hücre kültürü, enstrümental analiz, galenik farmasi ve öğrenci uygulama laboratuvarları bulunmaktadır.

Çalışma Alanları
Farmakokinetik ve genetik toksikolojinin yanı sıra, ileri teknoloji gerektiren hedefe yönelik ilaçlarla tedavi seçeneklerinin değerlendirildiği moleküler düzeyde araştırmalar da yürütülmektedir. Veteriner farmakokinetik kapsamında biyoeşdeğerlik ve biyoyararlanım çalışmalarına önem verilerek, ilaç sektörü ve ilaç güvenliği açısından veteriner hekimlere doğru ve güvenilir sonuçların sunulması amaçlanmaktadır. Genetik Toksikoloji alanında ise gelecek nesiller üzerine, kanser riski de dahil olmak üzere olası genetik hasara sebep olabilecek mutajenik özellik taşıyan maddelerin tanımlanması ve genetik risk değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca son yıllarda, tıbbi amaçla kullanılan bitkiler ve bu bitkilerle tedavi seçeneklerine yönelik moleküler düzeyde çalışmalar da yürütülmektedir.


Mikrobiyoloji, mikroorganizmaların özelliklerini, yüksek canlılarla ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Veteriner Mikrobiyoloji alanında, hayvanlarda hastalık oluşturan mikroorganizmalar, hayvanlardan insanlara bulaşabilen mikroorganizmalar, çevre kaynaklı mikroorganizmaları içeren örnekler incelenmektedir

Laboratuvar Alt Yapısı

Anabilim Dalımızda 1 adet Rutin Tanı ve Araştırma Laboratuvarı, 1 adet Kanatlı Muayene ve Tanı Laboratuvarı, 3 adet Moleküler Biyoloji Laboratuvarı, 1 adet Flouresans Antikor Mikroskopi Laboratuvarı, 1 adet Mikoloji Araştırma Laboratuarı, 1 adet Seroloji ve 3 adet Öğrenci Uygulama Laboratuvarı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda hastalıkların tanısı amacıyla hayvanlarda hastalık oluşturan mikroorganizmalar, hayvanlardan insanlara bulaşabilen mikroorganizmalar, çevre kaynaklı mikroorganizmalar içeren örnekler incelenmektedir. Laboratuarlarımızda, bakteriyel ve mikolojik (mantar) kültür, serolojik tanı ve moleküler tanı yapılmaktadır
Hayvanlarda hastalıklara neden olan veya hayvanlardan insanlara geçen parazitlerin (protozoon, helmint ve artropod) morfolojilerini, yaşam çemberlerini, epidemiyolojisini, patogenezini, klinik ve laboratuvar tanılarını, korunma ve kontrol yöntemlerini inceleyen bilim dalıdır.​

Laboratuvar Alt Yapısı

Öğrenci Laboratuvarı, Rutin Laboratuvarı, Moleküler Parazitoloji Laboratuvarı, Arı Hastalıkları Laboratuvarı, mikroskop odası bulunmaktadır.

Çalışma Alanları
Parazitoloji Anabilim Dalı’nda Paraziter hastalıkların tanısı amacıyla hayvanlarda hastalık oluşturan protozoon, helmint ve artropodlar incelenir. Ayrıca hayvanlardan insanlara bulaşabilen parazitler, çevrede bulunabilen, arakonak veya vektörlük önemi bulunan örnekler incelenmektedir. Laboratuvarlarımızda, protozoon, helmint ve artropodlar klasik yöntemlerle ve moleküler tanı yöntemleriyle teşhis edilebilmektedir. Anabilim dalımızda öğrencilerimizin ve araştırıcıların istifade ettiği nadir bulunan parazit örneklerini ihtiva eden geniş bir materyal ve preparat arşivimiz bulunmaktadır.

 Anabilim dalımız, veteriner patoloji konusunda çağdaş ve temel bilgiler veren, öğrencisinin araştırma ve sorun çözme yeteneğini geliştirmeye çalışan bir eğitim vermeyi, iyi iletişim becelerine ve yorum yapma yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirmeyi; bilimsel araştırma ve laboratuvar hizmetleri sunumunda hız, güvenilirlik ve kalite açısından fakültemizin veteriner patoloji alanında lider konuma yerleşmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. ​

Laboratuvar Alt Yapısı

Nekropsi Salonu, makroskobik diseksiyon odası, Rutin Doku Takip ve Sitoloji Laboratuvarları, İmmunohistokimya ve Moleküler Biyoloji Laboratuvarları, Mikroskobik Tanı Laboratuvarı, Öğrenci Mikroskop Laboratuvarı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları
Pet, çiftlik, kanatlı ve laboratuvar hayvanlarında nekropsi bulgularına göre ve mikrobiyoloji, viroloji, toksikoloji ve klinik dallarının görüş, öneri ve sonuçları ışığında ortak bir çalışma yürüterek ölüm sebeplerini belirlemek; gönderilen her türlü sitolojik ve doku biyopsi materyallerinde rutin histopatolojik incelemenin yanısıra immunohistokimyal, moleküler veya immunflorasan gibi analizlerin katkılarıyla diyagnostik yaklaşım getirmek, deney hayvanlarında her türlü enfeksiyöz, toksikolojik, immunolojik, moleküler ve onkolojik araştırmalarda hastalık modeli üzerinde histopatolojik ve makroskobik ya da immunohistokimyasal yaklaşımla çalışmalara katkı sağlanması; belirtilen bütün hayvan türlerinde adli vakalar ile ilişkili olarak ölüm nedenlerinin araştırılması anabilim dalımızın çalışma alanlarıdır.

Hayvanlarda görülen viral hastalıklar ve viral zoonozlar, viral hastalıkların moleküler ve serolojik tanısı, virus saptama ve virusların üretilme yöntemleri, virusların gen analizi, viruslara karşı gelişen bağışıklığın ölçülmesi ve viral hastalıklarla ilgili koruma kontrol ve eradikasyon yöntemlerinin araştırıldığı ve öğretildiği bilim dalıdır.

Laboratuvar Alt Yapısı

Moleküler Tanı Laboratuvarı, Seroloji Laboratuvarı, Hücre Kültürü Laboratuvarı.

Çalışma Alanları
Hayvanların viral infeksiyonlarının tanısı, viral zoonozlar, virus saptama yöntemleri (moleküler ve serolojik), virusların gen analizleri, viruslara karşı gelişen bağışıklığın ölçülmesi ve viral hastalıklarla ilgili koruma kontrol ve eradikasyonu alanlarında çalışmalar yürütülmektedir.