Fakültemiz

Kuruluş ve Gelişim

     Veteriner Hekimliğin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Ateşin, yazının ve tekerleğin icadı kadar önemli bir olay da insanoğlunun hayvanları evciltmesidir. İlk evciltilen hayvan ile veteriner hekimliği mesleğinin de başladığı kabul edilir. Zaman içerisinde çeşitli hayvan türlerinin evcil hale getirilmesi ile insanlar daha uzak mesafelere ulaşarak yeni yerleşim merkezleri kurmuşlar ve sonuçta bilim ve uygarlık sınır tanımadan gelişimini sürdürmüştür. Ancak, yüzyıllar boyu süren salgın hastalıklar karşısında özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda çok sayıda hayvan kaybedilmiştir. O güne değin tedavide yaygın olarak kullanılan ilkel, ampirik yöntemlerin artık yararı olmadığı anlaşılmaya başlanmış ve 1762 yılında dünyada ilk olarak bilimsel anlamda eğitim verecek bir okul Fransa’nın Lyon kentinde açılmıştır. Okulun mezunlar vermesinden sonra salgın hayvan hastalıkları ile mücadelede sağlanan büyük başarı diğer Avrupa ülkelerinde de yeni Veteriner okullarının açılmasını gündeme getirmiştir.

     Yurdumuzda ise, Veteriner Hekimliği öğrenimine ilk olarak 1842 yılında İstanbul’da başlanır. Başlangıçta ordunun gereksinimi olan Veteriner hekimleri yetiştirmek amacı ile kurulan “Askeri Veteriner Okulu” na 1881 yılından itibaren sivil öğrenciler de alınır. Ancak yıldan yıla artış gösteren salgın hastalıklar ve ağırlaşan hayvancılık sorunları sivil bir veteriner okulunun açılmasını zorunlu hale getirir.


     Nüfus ve besin ihtiyacının artışına paralel olarak ülkede hayvancılığın kazandığı önem ve veteriner hekim sayısının yetersizliği 31 yıl sonra İstanbul da yeni bir veteriner fakültesinin açılmasını gündeme getirir. Bu amaçla, İstanbul Üniversitesi Senatosu 16.07.1964 günü kendi bünyesinde bir Veteriner Fakültesi’nin kurulmasına karar verir. Sonuçta; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’ne 1972-1973 eğitim-öğretim yılından başlanmak üzere öğrenci alınır.Fakültemiz Selimiye deki Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı’na ait Yüksek Veteriner Okulu’nun tarihi binalarında ve sınırlı olanaklar altında 15 yıl boyunca (1972-1987) eğitim-öğretim ve araştırma hizmetlerini sürdürür. Bunun sonucu olarak, 1889 yılında yine İstanbul da Sivil (Mülkiye) Tıp Okulu bünyesinde ilk sivil veteriner okulu kurulur. 1920 yılında ise; çeşitli nedenlere bağlı olarak İstanbul’un Selimiye semtinde sivil ve askeri veteriner okulları “Yüksek Veteriner Okulu” adı altında birleşirler. Ankara da 1933 yılında Ziraat Bakanlığı’na bağlı Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde yer alan Veteriner Fakültesi açılınca, İstanbul’da ki bu okul da kapatılır. Veteriner hekimliği öğrenimi tam 91 yıl (1842-1933) İstanbul da devam ettikten sonra gelişimini Ankara da sürdürür.

     Zaman içerisinde artan öğrenci sayısı ve fiziki yetersizlikler nedeniyle, Selimiye’deki fakülte binaları yetersiz kalır. Buna bağlı olarak, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü’nde çağdaş mimari bir anlayış ile inşa edilen Veteriner Fakültesi binaları hizmete girer. Veteriner Fakültesi binaları 17.Ağustos.1999 “Büyük Marmara Depremi” nde ağır hasar görür. Fakültede öğrenime ara vermeden ve güç koşullar altında binaların onarımı tamamlanır. Günümüzde eğitim-öğretim ve araştırma çalışmaları bu binalarda sürdürülmektedir. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi beş bölüm, 17 anabilim dalı ve 100’e yakın öğretim üyesi ile eğitim, öğretim ve araştırma hizmetleri vermeye devam etmektedir. Fakültemizde ilk mezunların verildiği 1977 yılından bugüne kadar 4500’e yakın veteriner hekim mezun olmuştur.

Misyon

Çağdaş eğitim prensipleriyle, mesleki alanlarda yetki ve araştırmacı veteriner hekimler yetiştirmek, ülke hayvancılığının geliştirilmesi ile hayvan ve halk sağlığına yönelik bilgi ve hizmetler üretmek

Vizyon

Uluslararası platformda saygın, ulusal düzeyde öncü ve tercih edilen bir fakülte olmak

 Amaç ve Hedefler

Ülke hayvancılık politikalarına duyarlı, hayvan sağlığı ile ilgili konularda ülke gereksinimlerinin bilincinde ve bu yönde kendini geliştirebilen, çiftlik ve ev hayvanlarına yönelik üretim ve klinik bilgiye sahip, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla ilgili donanımlı, davranışları veteriner hekimliği meslek etiği ve geleneklerine uygun, veteriner hekimliği biliminin ilerlemesi için çalışan, hastalarına ve hasta sahiplerine karşı sorumlu, çevre koşullarına göre en yüksek veteriner hekimliği standartlarını kullanan, gıda güvenliğinde söz sahibi ve hayvan refahını ön planda tutan veteriner hekimler yetiştirerek ülke hayvan ve insan sağlığına en iyi şekilde hizmet etmektir.

Kalite Politikamız

 Ülkemizin ilk ve en köklü üniversitesi olarak, Doğu ile Batıyı, geçmişle geleceği buluşturarak, tarihimiz ve geleneksel değerlerimizden güç almaktayız. Evrensel ve etik kurallar ile insan hakları, demokrasi ilkeleri ve bilimin önderliğinde, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmeti etkin, verimli ve performans odaklı sunan bir kalite anlayışı geliştirmekteyiz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa olarak Kalite Politikamız;

  • Dünyanın öncü üniversitelerinden biri olarak bugüne ve geleceğe katkı sağlayan,
  • Ulusal ve uluslararası kurumlara güncel bilgi ve teknoloji üreten ve öncelikli tercih edilen bireyler yetiştiren,
  • Toplumsal duyarlılık ilkesiyle hareket eden, toplumun vicdanı ve sesi olarak duyarlı davranan ve sosyal sorumluluk projeleri geliştiren,
  • Paydaş memnuniyetini esas alarak ekip çalışması içinde başarıya odaklanan
  • Güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan,
  • İlgili mevzuat ve standartları uygulayan, sürdürülebilir kalkınmayı benimseyen,
  • Eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal faaliyetlerin içeriğini ve kalitesini sürekli iyileştirerek başarımızı taçlandıran ve ülkemizin 
  • kalkınmasına katkıda bulunan,

bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamaktır.

Komisyonlar

AKADEMİK YÜKSELTME BAŞVURULARINI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Prof.Dr. Güven KAŞIKÇI
Prof.Dr. Çağatay TEK
Prof.Dr. Erdal MATUR


AKADEMİK DEĞERLENDİRME /KALİTE GELİŞTİRME VE AKREDİTASYON KOMİSYONU (EAEVE- VEDEK)
Prof.Dr. Güven KAŞIKÇI
Prof.Dr. Hasret YARDİBİ
Prof. Dr. Nuri TURAN
Prof.Dr. Ragıp KILIÇARSLAN
Prof.Dr. Kemal AK
Prof.Dr. Serhat ALKAN
Prof.Dr. Serhat ÖZSOY
Prof.Dr. Mukaddes ÖZCAN
Prof.Dr. Hakan BOZKURT
Prof.Dr. Alper YILMAZ
Prof.Dr. Erman OR
Prof.Dr. Özge ARUN
Prof.Dr. Hüseyin YILMAZ
Prof.Dr. Serkan İKİZ
Prof.Dr. İbrahim FIRAT
Doç.Dr. Mustafa AKTAŞ
Doç.Dr. Aysun YILMAZ

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI BELİRLEME KOMİSYONU
Prof.Dr. Serhat ALKAN
Prof.Dr. Nuri TURAN
Prof.Dr. Tolga KAHRAMAN

ULUSLARARASI AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİSYONU (ERASMUS-MEVLANA)
Prof.Dr. Nuri TURAN
Prof.Dr. Hasret YARDİBİ
Prof.Dr. Serhat ALKAN
Prof.Dr. Erman OR
Prof.Dr. Hüseyin YILMAZ
Prof.Dr. Ali AYDIN
Prof.Dr. Serhat PAPUÇCUOĞLU
Prof. Dr. A.Funda BAĞCIGİL (Öğrencilerden Sorumlu)
Doç.Dr. Ahmet Yavuz PEKEL
Doç.Dr. Dilek OLGUN ERDİKMEN
Araş.Gör.Dr. Ramazan ARICI

YAYIN KOMİSYONU
Prof.Dr. Serhat ALKAN
Prof.Dr. İsmail KIRŞAN
Prof.Dr. Hüseyin YILMAZ
Prof.Dr. Gülcan DEMİREL
Prof.Dr. Ali AYDIN
Prof.Dr. Bülent EKİZ
Doç.Dr. Atila ATEŞ
Doç.Dr. Karlo MURATOĞLU
Doç.Dr. Özge TURNA YILMAZ
Arş.Gör.Dr. B.Burak ESENER
 
ÖĞRENCİ İŞLERİ KOMİSYONU
Prof.Dr. Nuri TURAN
Prof.Dr. Funda BAĞCIGİL
Prof.Dr. Gülcan DEMİREL
Doç.Dr. Gülsün PAZVANT
Büro Sorumlusu Ali İhsan AKŞAHİN

EĞİTİM KOMİSYONU
Prof.Dr. Nuri TURAN
Prof.Dr. Aydın GÜREL
Prof.Dr. Serhat PABUCCUOĞLU
Prof.Dr. A.Funda BAĞCIGİL

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
Prof.Dr. Nuri TURAN
Prof.Dr. Serhat PABUCCUOĞLU
Prof.Dr. Mustafa ÖZCAN
Prof.Dr. Seyyal AK
Prof.Dr. Ragıp KILIÇARSLAN
Prof.Dr. Hasret YARDİBİ
Prof.Dr. Tolga KAHRAMAN

BİOGÜVENLİK VE ATIK KOMİSYONU
Prof.Dr. Serkan İKİZ
Prof.Dr. Hakan BOZKURT
Prof.Dr. Nezir TOKER
Prof.Dr. Tolga KAHRAMAN
Prof.Dr. Gülsün PAZVANT
Doç.Dr. Funda YILDIRIM
Doç.Dr. Beren BAŞARAN KAHRAMAN

MEZBAHA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Prof.Dr. Tolga KAHRAMAN
Doç.Dr. Karlo MURATOĞLU
Arş.Gör. Esra AKKAYA

KLİNİKLER STAJ KOMİSYONU
Prof.Dr. Nuri TURAN
Prof.Dr. Erman OR
Prof.Dr. Mithat EVECEN
Prof.Dr. Çağatay TEK
Doç.Dr. Zihni MUTLU

ÇİFTLİK STAJ KOMİSYONU
Prof.Dr. Nuri TURAN
Prof.Dr. Alper YLMAZ
Prof.Dr. İsmail ABAŞ
Prof.Dr. Ömür KOÇAK
Doç.Dr. Ahmet Yavuz PEKEL

GIDA HİJYENİ STAJ KOMİSYONU
Prof.Dr. Nuri TURAN
Prof.Dr. Harun AKSU
Prof.Dr. Gürhan ÇİFTÇİOĞLU
Prof.Dr. Tolga KAHRAMAN
Doç.Dr. Barış BİNGÖL

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİSYONU
Prof.Dr. Nuri TURAN
Prof.Dr. Murat YILDIRIM
Prof.Dr. Ragıp KILIÇARSLAN
Prof.Dr. Nezir Yaşar TOKER
Prof.Dr. Tolga KAHRAMAN
Fakülte Sekreteri Sait TUNÇEL
Mehmet KUŞ
Vet.Hek. Hüseyin HÜSEYİN
Nurcan ERÖZKAN DUSAK
Kadir KIDİL

EĞİTİM ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ İLE PET HAYVANLARI İDARE KURULU
Prof.Dr. Serhat ALKAN
Prof.Dr. İsmail ABAŞ
Prof.Dr. Oktay DÜZGÜN
Prof.Dr. Ömür KOÇAK
Prof.Dr. Abdullah KAYAR
Prof.Dr. Mehmet Can GÜNDÜZ
Prof.Dr. Tolga KAHRAMAN

ATLARDA KLİNİK UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME VE İZLEME KOMİSYONU
Prof.Dr. Ragıp KILIÇARSLAN
Prof.Dr. M. Can GÜNDÜZ
Doç.Dr. Dilek OLGUN ERDİKMEN
Doç.Dr. Sinem ÜLGEN SAKA

WEB KOMİSYONU
Doç. Dr. İbrahim AKYAZI
Arş.Gör. Dr. O.B. Burak ESENER
Arş.Gör. Dr. H.Can KUTAY
Arş.Gör. Ozan GÜNDEMİR
Ali Oğuz CAN

EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİNDE MEMNUNİYET ÖLÇÜM KOMİSYONU
Prof. Dr. Elif İlkay ARMUTAK
Doç.Dr. Nazan GEZER İNCE
Doç.Dr. Kerem ÖTER
Arş.Gör. Dr. F. Ceren ANLAŞ
Arş.Gör. Ayça ÜVEZ

EGZOTİK ve YABANİ HAYVANLARDA KLİNİK UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME VE İZLEME KOMİSYONU
Prof.Dr. Serhat ÖZSOY
Doç.Dr. Banu DOKUZEYLÜL
Arş.Gör.Dr. Didar AYDIN KAYA

NEKROPSİ UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME VE İZLEME KOMİSYONU
Doç.Dr. Gülbin ŞENNAZLI
Doç.Dr. Kıvılcım SÖNMEZ
Arş.Gör.Dr. Damla HAKTANIR

HİZMET SÜREÇLERİNDE MEMNUNİYET ÖLÇÜM KOMİSYONU
Doç.Dr. Ferhan KAYGISIZ
Doç.Dr. Banu DOKUZEYLÜL
Doç.Dr. Murat KARABAĞLI
Arş.Gör. Nurşen DOĞAN
Arş.Gör.Dr. H. Can KUTAY
Arş.Gör.Dr. Özge ERDOĞAN BAMAÇ
Arş.Gör.Dr. Baran ÇELİK
Arş.Gör. Ozan GÜNDEMİR

TALEP ve ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Prof.Dr. Serhat ALKAN
Prof.Dr. Çağatay TEK
Prof.Dr. Oktay DÜZGÜN
Prof.Dr. Abdullah KAYAR
Prof. Dr. Tolga KAHRAMAN

SEÇMELİ VE ZORUNLU DERSLERİN SAATLERİ VE MÜFREDATLARI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Prof.Dr. Nuri TURAN (Başkan)
Prof.Dr. Aydın GÜREl
Prof.Dr. Serhat PABUCCUOĞLU
Prof.Dr. A. Funda BAĞCIGİL
Prof.Dr. Gülcan DEMİREL
Prof.Dr. Seyyal AK
Prof.Dr. Ragıp KILIÇARSLAN
Prof.Dr. Hasret YARDİBİ
Prof.Dr. Mustafa ÖZCAN
Prof.Dr. Tolga KAHRAMAN

GEZİ VE ZİYARET DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Dr.Öğr.Üyesi Altan ARMUTAK
Araş.Gör.Dr. Can KUTAY
Araş.Gör.Dr. Ozan GÜNDEMİR
Araş.Gör. Ayça ÜVEZ
Araş.Gör. Ali Can ÇETİN
Araş.Gör. Selin YAĞCIGİL

GENEL SARF VE LABORATUAR MALZEMELERİ İLAÇ VE TIBBİ MALZEME MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU
Prof. Dr. Serkan İKİZ
Doç. Dr. Beren BAŞARAN KAHRAMAN
Araş. Gör. Dr. Baran ÇELİK
Araş. Gör. Dr. Belgi DİREN SIĞIRCI
Araş. Gör. Dr. Alper BAYRAKAL
Araş. Gör. Dr. Ozan GÜNDEMİR
Araş. Gör. Yiğit GÜNEŞ
Araş. Gör. Esra AKKAYA
Araş. Gör. Ayça ÜVEZ
Refik YOLAGELDİ
Doğan Zeki ŞEN
Ömer PAHILOĞULLARINDAN
Erçin ÖZDEMİR

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU
Doç. Dr. Karlo MURATOĞLU
Doç. Dr. Iraz AKIŞ
Araş. Gör. Dr. Funda YILMAZ EKER
Araş. Gör. Dr. Onur KESER
Refik YOLAGELDİ
Doğan Zeki ŞEN
Sefer KAFABAY
Ülkü KAHRIMAN
Ali Oğuz CAN

DOĞRUDAN TEMİN VE PİYASA ARAŞTIRMA KOMİSYONU
Prof. Dr. Murat YILDIRIM
Prof. Dr. Ömür KOÇAK
Prof. Dr. Hilal ÇOLAK
Doç. Dr. Funda YİĞİT
Araş. Gör. Dr. Fatma Ceren ANLAŞ
Araş. Gör. Dr. Osman BURAK ESENER
Araş. Gör. Dr. Halil Can KUTAY
Kadir KIDİL
Ayten ŞAHİN

YAKLAŞIK MALİYET VE FİYAT TESPİT KOMİSYONU
Doç. Dr. Kerem ÖTER
Doç. Dr. Atila ATEŞ
Doç. Dr. Fulya ÜSTÜN ALKAN
Doç. Dr. Kıvılcım SÖNMEZ
Araş. Gör. Dr. Baran ÇELİK
Araş. Gör. Gizem ATMACA
İlker CARAN

KONTROL TEŞKİLATI ÜYELERİ
Prof. Dr. Ömür KOÇAK
Araş. Gör. Pembe DİLARA AKIN
Araş. Gör. Utku Yusuf ÇİZMECİGİL
Ayten ŞAHİN
Salih ALTUN
Ergin FİLİZ
Ömer PAHILOĞULLARINDAN